Photos: Varsity Girls Soccer vs. McKinney North

Photos%3A+Varsity+Girls+Soccer+vs.+McKinney+North+

The Varsity Girls played against off McKinney North.