Photos: Varsity Basketball Girls vs. DeSoto

Photos%3A+Varsity+Basketball+Girls+vs.+DeSoto

The basketball varsity girls vs DeSoto.